Hétvégi házi feladatok és a dolgozatírás szabályai

Elektronika - Informatika

A hétvégi házi feladat és iskolai dolgozatok szabályai:

 1. A házi feladat a tanulási folyamat része, a tanultak elmélyítését teszi lehetővé, lehet szóbeli és írásbeli. Része az értékelésnek, érdemjeggyel is értékelhető. A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak naponta 5-7 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó feladatot.
 2. Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
 3. Tanítási szünetre, hétvégére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos (szokásos terjedelem az, amely nem haladja meg a tanórai írásbeli vagy szóbeli munka terjedelmét).

A tanulmányi munka számonkérésének formái, dolgozatírás szabályai:

 1. órai munka, füzetvezetés:                           
 2. történhet szóban vagy érdemjeggyel is,
 3. felelet szóban, írásban és gyakorlati feladat megoldásával: érdemjeggyel,
 4. írásbeli felelet (egy tananyagrészből): érdemjeggyel,
 5. beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat, kutatómunka: érdemjeggyel,
 6. röpdolgozat (bejelentés nélkül, az aktuális tananyagból): érdemjeggyel,
 7. dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből): érdemjeggyel,
 8. témazáró dolgozat: a témazáró dolgozat a tananyag nagyobb, összefüggő egységének ismeretét ellenőrzi írásban, a dolgozat feladatait, értékelési szempontjait a munkaközösségek állítják össze évfolyamonként. Egy tanítási napon legfeljebb két - legalább egy héttel korábban bejelentett - témazáró dolgozat iratható. Értékelése: érdemjegy.
 9. A dolgozatokat a pedagógusnak 2 héten belül kell kijavítani.